NL FR
0
Mijn favorieten
Mijn mandje

uw winkelmandje is leeg.

Privacybeleid

Wanneer men een gebruikersaccount aanmaakt en bestellingen plaatst via de website www.edisac.be (hierna de Website), zal REFLEX persoonsgegevens van de Gebruiker verzamelen.

De verantwoordelijke voor de verwerking is de onderneming REFLEX SAS, ingeschreven in het handelsregister van Dunkerque onder het nummer 522 043 348, met maatschappelijk zetel te Parc d’activité de la verte rue, 432 allée des prêles, 59270 Bailleul, Frankrijk.

Onder het begrip “persoonsgegevens” worden alle gegevens begrepen die toelaten om een individu te identificeren, dit slaat in het bijzonder op de naam, voornaam, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, adres, alsook elke andere informatie die betrekking heeft op een Gebruiker en die de Gebruiker communiceert aan REFLEX . Voor doeleinden van fraudebestrijding (zoals hieronder verder verduidelijkt), kan REFLEX eveneens informatie bewaren met betrekking tot transacties uitgevoerd via de Website, waaronder een afgekort deel van de nummers en de vervaldatum van de bankkaarten gebruikt om de transacties uit te voeren.

De functionaris voor gegevensbescherming is Jennifer Coze.

De Gebruiker kan haar contacteren via het adres:
dpo@edisac.com.

 

Verwerkingen

REFLEX doet de volgende verwerkingen van persoonsgegevens:

• Beheer van het account van de klant, het winkelmandje en de bestellingen

• Beheer van de leveringen en opvolging van de bestelling

• Personalisatie van de gebruikerservaring 

• Bezorgen van gepersonaliseerde publiciteit

• Verbetering van de Website

• Verbetering van de klantendienst en van de opvolging van de klantenbehoeften

• Contactname per e-mail

• Verzameling van beoordelingen

• Organisatie van wedstrijden, promoties of bevragingen/enquêtes

 

Aanmaken van een account, formulieren en vragenlijsten

Wanneer de Gebruiker besluit om persoonsgegevens via de Website te communiceren, geeft hij uitdrukkelijk zijn toestemming voor het verzamelen en het gebruik van de persoonsgegevens overeenkomstig hetgeen wordt uiteengezet in dit privacybeleid en de geldende wetgeving.

De Gebruiker dient alle velden van het formulier voor de aanmaak van een account of elk ander formulier op de Website in te vullen, met uitzonderingen van die velden die aan de hand van een sterretje aangeduid zijn als optioneel. Optionele informatie wordt verzameld door REFLEX en laat toe om de Gebruikers van de Website beter te kennen.

Alle velden die niet worden aangeduid met een sterretje zijn verplicht. De Gebruiker dient erop te antwoorden. Bij gebrek aan een antwoord kan het gebruikersaccount niet worden aangemaakt of zal het formulier in kwestie niet worden gevalideerd. REFLEX zal in dat geval geen gevolg kunnen geven aan de verzoeken van de Gebruiker.

 

Postadres en telefoonnummer

Het postadres en het telefoonnummer van de Gebruiker zijn noodzakelijk voor de verwerking en het beheer van de bestellingen alsook voor de commerciële relaties tussen REFLEX en de Gebruiker.

 

Klantenmening

Deze dienst laat toe aan de Gebruiker om een beoordeling/mening te plaatsen op de Website voor een product dat werd aangekocht en laat toe om zijn ervaring te delen. De gepubliceerde klantenmeningen zijn publiek beschikbaar en kunnen op elk moment worden geraadpleegd via de Website. De Gebruiker geeft REFLEX de toestemming om zijn mening van het product te publiceren en te communiceren via de Website. De beoordeling mag geen lasterlijke, beledigende, criminele, vulgaire en lasterlijke boodschap vormen ten opzichte van derden, natuurlijke of rechtspersonen en mag evenmin racistisch zijn, aanzetten tot discriminatie, afbreuk doen aan de eer/reputatie van derden, gewelddadig of pornografisch zijn en meer in het algemeen mag de beoordeling niet in strijd zijn met de geldende wetgeving.

In dit verband zal REFLEX de beoordelingen modereren en behoudt zij zich het recht voor om beoordelingen te verwijderen die niet overeenstemmen met de voorwaarden hierboven vermeld.

 

Strijd tegen fraude

In de strijd tegen fraude heeft REFLEX een systeem opgezet met uitsluitingslijsten, wat kan leiden tot:

(I) wanneer er een automatische waarschuwing komt naar aanleiding van de informatie met betrekking tot uw bestelling, kunnen er, nadat de betaling werd uitgevoerd, bepaalde rechtvaardigingsstukken worden opgevraagd om de transactie te beveiligen.

(II) het blokkeren van de bestelling indien het gebruikersaccount reeds werd gebruikt om fraude te plegen.

 

Bestemmelingen van de verzamelde gegevens

 

REFLEX heeft als beleid om geen gegevens met betrekking tot Gebruikers te delen met derden voor commerciële doeleinden. Enkel REFLEX, de ondernemingen die de groep AD International vormen, Edisac SAS, Edisac Belgium en de externe ondernemingen waarmee REFLEX een contract heeft en die instaan voor het onderhoud van de website en de verwerking van bestellingen hebben toegang tot de gecommuniceerde gegevens. De categorieën van personen bij REFLEX die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn, binnen de beperkingen van hun respectieve bevoegdheden, de commerciële dienst, de administratieve diensten, de technische dienst en de diensten die instaan voor controle (de commissaris van de rekeningen, diensten belast met de interne controleprocedures, etc….). Verder kunnen persoonsgegevens ook gecommuniceerd worden aan publieke instellingen, uitsluitend om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, aan paralegals, aan overheidsmandatarissen en aan organismen die instaan voor de invordering van schulden.

 

Bewaringstermijn van de persoonsgegevens

De verzamelde gegevens worden bewaard voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de laatste transactie uitgevoerd via de Website en drie jaar te rekenen vanaf de laatste update van het gebruikersaccount, met uitzondering van de afgekorte nummers van bankkaarten en hun vervaldatum, die slechts bewaard worden voor een termijn van zes maanden voor doeleinden van fraudebestrijding.

 

Recht op toegang, rectificatie en wissing

De Gebruiker heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem, hij heeft het recht op rectificatie of wissing van deze gegevens, of op een beperking van de verwerking van de gegevens of om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens, alsook op overdraagbaarheid van de gegevens. Het recht op rectificatie, wissing, beperking, of verzet heeft geen betrekking op gegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling of de uitoefening in rechte van onze rechten.

Om voormelde rechten uit te voeren dient u een geschreven verzoek over te maken, vergezeld van een identiteitsbewijs aan het volgende adres:

REFLEX , juridische dienst, Parc d'activité de la verte rue, 432 Allée des Prêles, 59270 Bailleul, Frankrijk, of dient u het online formulier ‘contacteer de klantendienst’ rubriek ‘recht op toegang, rectificatie of verzet tot de verwerking van mijn gegevens’ in te vullen. [JC1] 

Uw verzoek wordt opgevolgd binnen de maand volgend op de ontvangst ervan.

De Gebruiker heeft het recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Beveiliging

 

REFLEX neemt alle nuttige voorzorgen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te bewaren en in het bijzonder om te vermijden dat zij worden aangepast, beschadigd of dat niet-geautoriseerde derden er toegang zouden toe krijgen.

 

Nieuwsbrieven van Edisac

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount en later bij het beheer van de gebruiksvoorkeuren via de rubriek « mijn profiel », kan de gebruiker zich inschrijven op de nieuwsbrief van Edisac en kan hij kiezen om op regelmatige basis te worden geïnformeerd over aanbiedingen op de Website. De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om de informatie die hij wenst te ontvangen aan te passen, of om zich uit te schrijven door te klikken op de daartoe voorziene link op het einde van elke nieuwsbrief. Deze link is eveneens toegankelijk via de Website, bij de rubriek “mijn profiel”.

De geïdentificeerde Gebruiker die één of meer van de diensten voorgesteld door de Website heeft gekozen is eveneens geabonneerd op de nieuwsbrief. Hij heeft op elk moment de mogelijkheid om de informatie die hij wenst te ontvangen aan te passen, of om zich uit te schrijven door te klikken op de daartoe voorziene link op het einde van elke nieuwsbrief. Deze link is eveneens toegankelijk via de Website, bij de rubriek “mijn profiel”. [JC2] 

Als uitzondering op het voorgaande en in overeenstemming met artikel XII.13 van het Belgische Wetboek Economisch Recht en het KB van 4 april 2003 betreffende de reglementering van het versturen van reclameboodschappen via elektronische post, kan REFLEX via elektronische weg reclame sturen aan de Gebruiker die geen voorafgaande toestemming heeft gegeven, op voorwaarde dat de Gebruiker reeds klant is van Edisac, dat hij zich niet heeft verzet tegen het ontvangen van reclame bij de aanmaak van zijn gebruikersaccount en dat de reclame betrekking heeft op producten of diensten die gelijkaardig zijn aan deze die reeds werden geleverd door REFLEX . De Gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om de informatie die hij wenst te ontvangen aan te passen, of om zich uit te schrijven door te klikken op de daartoe voorziene link op het einde van elke nieuwsbrief. Deze link is eveneens toegankelijk via de Website, bij de rubriek “mijn profiel”.

 

Cookies

Teneinde de Gebruiker beter te kunnen dienen, meet REFLEX het aantal keren dat een pagina werd bekeken, het aantal bezoeken, alsook de activiteit van bezoekers op de Website en hoe vaak ze de website opnieuw bezoeken. Met dit doel gebruikt REFLEX  "cookies". Een cookie laat niet toe om de Gebruiker te identificeren. Algemeen gesteld registreert een cookie informatie met betrekking tot de navigatie van de computer op de website (de pagina’s die u heeft bezocht, de datum en het uur van het bezoek, etc.). Deze informatie kunnen wij uitlezen bij uw navolgende bezoeken aan de Website.

De gegevens verzameld via cookies zijn uitsluitend en strikt bestemd tot intern gebruikt en worden nooit overgemaakt aan derden. Het gebruik van eigen cookies of cookies van derden, die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de Website, veronderstelt uw uitdrukkelijk akkoord. De Gebruiker kan zijn akkoord met of verzet tegen het gebruik van cookies aangeven door zijn browserinstellingen hiertoe aan te passen. De Gebruiker dient in dit verband de gebruiksaanwijzing van zijn browser te raadplegen.

Bepaalde cookies, aangeduid als “advertentiecookies”,  laten toe om de navigatie te volgen en de bekeken producten te registreren en vervolgens gedurende een termijn van maximaal 90 dagen advertentiebanners weer te geven die al dan niet verband houden met de eerdere navigatie van de Website. Deze cookies zijn verbonden aan het internetprofiel (maar laten niet toe om een individuele Gebruiker te identificeren).

 

Aanpassingen van dit privacybeleid

REFLEX behoudt zich het recht voor om aanpassingen aan te brengen aan dit privacybeleid door via de Website aan de Gebruikers een nieuwe versie ter beschikking te stellen. Deze nieuwe versie zal onmiddelijk van kracht zijn.

Bij elk nieuw gebruik van de Website, onderwerpt de Gebruiker zich aan het nieuwe privacybeleid zoals het eventueel werd aangepast. REFLEX raadt de Gebruiker aan om geregeld deze pagina te raadplegen teneinde op de hoogte te blijven van alle aanpassingen.